:( hjx hjx ! Vn520 đang nâng cấp ! mấy hum nữa quay lại nhớ !!! :)

Từ Điển Vn520

:)